Close

Sri Pundarikakshan Temple (Thamaraikannan) Thiruvellarai

Presiding deity:      Pundarikakshan, Thamaraikannan the Lotus Eyed Lord Position