Close

Sri Prasanna Venkatachalapathy Temple, Thallakulam, Madurai

Presiding deity :      Prasanna Venkatachalapathy Procession deity: