Close

Sri Lakshminrsimhaswamy Temple, Sholingar

Prime Deity:       (Moolavar) Yoga Nrsimhar Consort (Thayar) :