Close

Poonam Pandey claims to topple Paris Hilton, Kim Kardashian

Do you know what Paris Hilton, Poonam Pandey and Kim Kardashian have in common?