Close

Freida Pinto - Nylon Magazine 13th Anniversary Celebration

Freida Pinto was spotted on the red carpet at NYLON Magazine’s 13th Anniversary